Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki                w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji IX Liceum Ogólnokształcącego opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Podstawową formą pracy IX Liceum Ogólnokształcącego jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 
Szczegółowy zakres organiacji i funkcjonowania szkoły  określa Statut IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w WarszawieStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa