Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki                w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji IX Liceum Ogólnokształcącego opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Podstawową formą pracy IX Liceum Ogólnokształcącego jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

Szczegółowy zakres organiacji i funkcjonowania szkoły  określa Statut IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie


Wprowadził BZMW/ext.JLulkowska 2012-11-04
Aktualizujący bzmw/ext.mgalazka 2017-09-14
Zatwierdzający bzmw/ext.mgalazka 2017-09-14
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-09-15
Wersja standardowa