Kanał Wyżej
Skargi i wnioski
Tresc
1. Skargi i wnioski w  IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektorów szkoły podczas godzin pracy.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg   i wniosków określa Instrukcja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej  w Warszawie wprowadzona Zarządzeniem dyrektora nr 5 z dn. 6.10.2017 r.
 
 


Odnosniki
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r.  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Skargi i wnioski
Dane kontaktowe

Wersja standardowa